recenze 2022

 
Online 19. Akademická Banská Bystrica 2021 - 12. 2. 2022 (Jiří Fuchs)
 
                       ----------------------------------------------

CHORALIA PRAHA 2022

V sobotu 26. března 2022 se v pražském Kostele sv. Šimona a Judy uskutečnila soutěžní celostátní přehlídka pěveckých sborů, kterou upořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu /NIPOS/ za finanční podpory Ministerstva kultury. Novou koncepcí /několik rozsahem menších hodnocených přehlídek v roce/ navazuje na více než šedesátiletou úspěšnou historii Festivalu sborového umění v Jihlavě. Přehlídka se vyznačovala výbornou úrovní jedenácti zúčastněných sborů /osm z nich získalo “zlaté pásmo”/, velmi příjemnou atmosférou, kdy se sbory navzájem poslouchaly a odměňovaly dlouhotrvajícími potlesky, a též profesionálně zvládnutou organizací. Po skončení soutěžních vystoupení následovaly rozborové pohovory sbormistrů s jednotlivými členy poroty /Zdeněk Vimr-předseda, Jakub Zicha, Hana Blachutová/, zúčastněné sbory pod vedením sbormistra Martina Franze společně nacvičily a provedly tři předem určené společné skladby /J. S. Bach, H. Weiss, M. Franze/. Celou soutěžní přehlídku velmi kultivovaně moderoval pracovník NIPOS a hlavní organizátor Jan Pirner.

V kategorii KOMORNÍCH SBORŮ /do 24 osob/ se ve “stříbrném pásmu” umístily dva sbory – La Grande Bande /sbormistryně Denisa Dohnalová/ a Gloria Brunensis /Natalia Chirilenco/. První z nich se vyznačoval velmi solidní ženskou složkou, ale trochu méně kultivovaným zvukem pánů. Sympatické bylo využití několika instrumentalistů, velmi zajímavě byl postaven celý soutěžní program /zvláštní cena/. Gloria Brunensis / 16- členný ženský sbor/ se prezentoval velmi jemným, kultivovaným zvukem /ale tak trochu dětským/, postrádal jsem vyšší dynamickou hladinu. U Schumanna chyběla pregnantnější německá výslovnost, u Jacoba Handla výraznější vedení hlasů v polyfonii. Zvláštní cena za provedení rumunské lidové písně. Zbývající čtyři sbory byly oceněny “zlatým pásmem”. Dívčí sbor Mládí /Květa Kavánová/ zpíval velmi kultivovaně, i když bohužel v dynamické hladině většinou pouze pp – mf. Velmi slušná intonace, snažit se o výraznější artikulaci. Výborné provedení Hrušovského úpravy lidové písně Zahučaly chladné vetry v dolině. Moraviachor - ženský sbor /Tereza Surovíková/ je veden k většímu barevnému zvuku, má krásně vypracované fráze, výborně intonuje, výstavba skladeb příkladná /zvl. Regina coeli z autorské dílny paní sbormistryně, které mimochodem na festivalu zazněly i další dvě skladby! /. Místy méně jednotné sykavky /Hába/. Pražský ženský sbor Bubureza /Miloslava Vítková/ prokázal vyspělou hlasovou kulturu a výbornou intonaci /průzračně čisté a oduševnělé provedení Uherkovy úpravy Teče voda, teče/. Sbormistryně vsadila na interpretačně jednodušší repertoár, ale výborně provedený. Vítězem kategorie, ale na základě obdrženého nejvyššího bodového hodnocení i absolutním vítězem celé přehlídky se stal Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava /Adam Sedlický/. Přes méně početné mužské hlasy naprosto vyrovnaný zvuk, skvělá hlasová kultura, téměř bezchybná intonace, široká dynamická škála s úchvatnými pianissimy /Halma, Košťál/. Skladby promyšleně vystavěné a procítěně provedené. Bravo!

V kategorii SMÍŠENÝCH SBORŮ získal “stříbrné pásmo” lounský Chorus Laneum /Vladimír Doležal/. Předvedl velmi solidní výkon, i když některé skladby byly pro toto těleso přece jen dosti náročné /Monteverdi, Haydn/. Další sbory byly zařazeny již do “pásma zlatého”. Moraviachor /Josef Surovík/ - sbor, který pracuje formou občasných víkendových soustředění, se prezentoval vyrovnaným barevným zvukem, využitím široké dynamické škály, vzorovou výstavbou interpretovaných skladeb i velmi dobrou intonací. Nevyvaroval se ale místy drobných nepřesností v nástupech hlasů /ve skladbě T. Surovíkové /, v Lukášovi kolísalo tempo. Přesto vzhledem k systému práce úctyhodný výkon. Lucky Voice Band /Lucie Freiberg/, cca 40 - členný sbor, zpíval s příkladným nasazením a prožitkem, disponuje “větším”, přesto velmi kultivovaným zvukem, poutavé užití choreografických prvků /Gibbs/. Místy pozor na drobnější rytmické neshody /Chodský den/ a padající intonaci /Runestad/. Smíšený sbor Jitro Hradec Králové /Lukáš Mekiňa/ je absolventským sborem proslulého královéhradeckého dětského sboru Jitro. Tato mnohaletá zkušenost zanechala u členů tohoto smíšeného sboru skvělé sborové návyky – vědí co s hlasem, výborně intonují, mají zafixovánu perfektní sborovou kázeň. Pozor na mírný intonační pokles v Košťálovi /zvl. alt/, doporučuji přesněji dodržet předepsaná tempa ve skladbě O. Hutníka. Vítězem kategorie se stal smíšený sbor Punkt /Alena Jelínková/, působící na Pražské konzervatoři. Mladé těleso, zaměřující se na provádění novinkových skladeb začínajících autorů, je technicky výborně vybaveno, má početně téměř vyrovnanou ženskou a mužskou složku. Provedlo interpretačně nejnáročnější program /zvl. skladba Nová míza L. Janaty/, má krásný zvuk. V rychlých skladbách nutno v kostelní akustice výrazněji artikulovat, místy pozor na ostřejší zvuk sopránů.

                              Zdeněk Vimr

                 ---------------------------------------------------------------------

Festival Foestrovy Osenice podvacáté (Miloslav Samek)

Festival Foerstrovy Osenice podvacáté.docx (14,4 kB)

                  --------------------------------------------------------------------

IFAS Pardubice již pošestadvacáté

Díky velké obětavosti báječného organizačního štábu pod vedením prezidentky Aleny Mejstříkové se po nelehkých covidových letech podařilo 4. – 7. 7. 2022 oživit jeden z našich nejvýznamnějších sborových festivalů – Mezinárodní festival akademických pěveckých sborů IFAS, který se od roku 1968 koná pravidelně ve dvouletých intervalech v Pardubicích. Letos sice kvůli blízkosti války na Ukrajině bez účasti zahraničních sborů, ale formát festivalu byl zachován i za účasti pěti českých pěveckých sborů. Tradičně všechny zúčastněné sbory tři dny žily pohromadě společným účinkováním na koncertech, interpretační soutěži, veselé sportovní „Ifasiádě“ či společenském plesu. Vše v příjemné a přátelské atmosféře, která se jinde jen tak nevidí.

Zahajovací koncert „IFAS zpívá Ukrajině“, podobně i jako dva satelitní koncerty mimo Pardubice, byl spojený s finanční sbírkou na nákup zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek prostřednictvím organizace Post bellum. Každý zúčastněný sbor přednesl několik svých skladeb a dohromady i pár společných (např. Dvořákovy „Napadly písně“ byly věnovány zakladateli festivalu Vlastislavu Novákovi za řízení jeho vnučky Lucie Gregorovič Fárové, kromě ukrajinské hymny zazněly i dvě známé ukrajinské písně a další kompozice). Ze záznamu jsme viděli i ukázky dvou ukrajinských pěveckých sborů, které se festivalu zúčastnily v předchozích letech. Tradičně byl zřízen i pěvecký sbor IFASsingers, složený z pořadatelů, hostujících sbormistrů a porotců.

Soutěže se zúčastnily všechny české sbory celkem v osmi kategoriích, každý z nich si vybral dvě z nich. Výkony hodnotila tříčlenná odborná porota ve složení Zdeněk Vimr (předseda), Josef Surovík a Jan Pirner. Nejúspěšnější byly dva ostravské sbory, které obdržely po dvou „zlatých pásmech“. Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (sbormistr Adam Sedlický) získal v kategorii „A3 – ženské sbory s povinnou skladbou“ nejvyšší bodový zisk (26,6 ze 30 možných) a po zásluze si odvezl i Cenu rektora. Výborně provedl povinnou skladbu – M. Raichl : Amours, skvělé bylo rovněž provedení Hrušovského – Zahučali chladné vetry. Sbor se vyznačuje vysokou úrovní hlasové kultury zvláště v nižších hlasech, výbornou intonací a propracovaností detailů. Zlaté pásmo si po zásluze odvezl i ze soutěže o Cenu B. Martinů (muzikální provedení skladby Mořena, Mořena B. Martinů, velmi působivý Lukášův Věneček, trochu uspěchaná Má hvězda B. Smetany). Chorus Ostrava (Petra Rašíková) - početný smíšený sbor s téměř dvacetičlennou pánskou složkou (!) zpíval intonačně velmi čistě a dokázal především v nižších dynamických hladinách vytvořit nádhernou zvukovou barvu. Odvezl si zlaté pásmo z folklorní kategorie (muzikálně provedený Lukáš : Oj, oj, oj a Špilákova úprava Kdě si bola) a možná trochu překvapivě i Cenu B. Martinů. V této kategorii nejvíce zaujalo provedení Janáčkovy Kačeny divoké, které bylo velmi muzikální a propracované do sebemenších detailů. Všechny ostatní sbory se umístily ve „stříbrném pásmu“. Pardubický Mužský sbor Bonifantes (Jan Míšek) zpíval interpretačně nejnáročnější program, je veden velmi muzikálním sbormistrem, ale dosud se nevyvaroval některých základních problémů (místy méně kvalitní hlasová kultura, nejednotnost v detailech, …). Nelogické mi připadlo provedení jedné části Petrklíče B. Martinů, určeného pro sbor ženský… Záslužné bylo provedení světové premiéry Libera me skladatele a klavíristy sboru M. Kudrny. Stříbrná pásma v kategoriích B4 – mužské sbory a C1 – hudba jednoho stylu artificiální hudby. Dívčí pěvecký sbor Mládí (Květa Kavánová) z Jablonce nad Jizerou zaujal svěžím a mladistvým projevem i jevištní choreografií, doporučuji více pozornosti věnovat všem atributům detailní práce (vyrovnanost hlasových skupin, přesnost v nástupech, intonace, frázování). „Stříbrné“ hodnocení v kategoriích B3 – ženské sbory a D2 – folklor vlastního národa. Pražský Alikvotní sbor Spektrum (Jan Staněk) jako skutečně světový fenomén spojuje klasický sborový zpěv se zpěvem alikvotním. Byl vítaným oživením festivalu, vzpomínám na velké ovace po alikvotním zpěvu na nádvoří pardubického zámku. Komorní sboreček s několika pány působí velmi sympaticky, potřeboval by ale ještě zušlechtit hlasový projev a pokud možno rozšířit pánskou složku. Stříbrné pásmo získal v kategorii B2 – komorní smíšené sbory, bronzový byl v kategorii C1 – hudba jednoho stylu artificiální hudby.

Celkové ohlédnutí za festivalem – VÝBORNÉ. Budeme přát nadšeným organizátorům, aby se podařil za dva roky již 27. ročník IFAS i s mezinárodní účastí! Co takhle alespoň sedm českých a tři zahraniční sbory?

       Zdeněk Vimr

                   -------------------------------------------------------------------

Musica Orbis Prague Festival 2022

Musica Orbis Prague Festival (7. - 11. 7. 2022) nabídnul zpěvákům a sbormistrům ve čtyřech dnech opravdu pestrou paletu rozmanitých doprovodných akcí, oficiálním uvítáním na Staroměstské radnici a zahajovacím koncertem v Rytířském sále sídla Senátu PČR počínaje (nechyběl na něm ani 1. místopředseda SPČR pan Jiří Růžička či velvyslanec Litevské republiky pan Laimonas Talat-Kelpša), přes vokální workshopy vedené špičkovými zahraničními lektory z řad poroty, festivalové koncerty zúčastněných sborů a večerní plavbu parníkem po Vltavě, až po možnost vystoupení při slavnostní nedělní bohoslužbě ve svatovítské katedrále.
Středobodem se logicky stalo sobotní soutěžní klání v kostele sv. Šimona a Judy ve dvou hlavních kategoriích, duchovní a volné, které byly dále děleny na ženské, mužské a smíšené sbory. Ze vzdálené Litvy i Belgie připutovaly inspirativní čtyřicetičlenné sbory s obtížným repertoárem a vynikající hlasovou kulturou. Oba slovenské sbory s velkým zápalem předvedly svůj tradiční repertoár. České sbory reprezentovalo s převážně českým repertoárem Piccolo coro.
Mezinárodní porota ve složení Jürgen Partaj (Rakousko), Kinga Litowska (Polsko) a Christian Bährens (Německo) posoudila výkony jednotlivých sborů následovně:

Kategorie A - repertoár bez omezení

A2 - smíšené dospělé sbory
Cantare (Litva), sbormistr Artüras Dambraukas - zlaté pásmo
Piccolo coro (Česká republika), sbormistr Marek Valášek - zlaté pásmo
A3 - ženské dospělé sbory
Makeblijde (Belgie), sbormistr Filip Haentjens - zlaté pásmo
A4 - mužské dospělé sbory
Bradlan (Slovensko), sbormistr Andrej Repant - bronzové pásmo

Kategorie B - duchovní repertoár

B2 - smíšené dospělé sbory
Cantare (Litva) - zlaté pásmo
Piccolo coro (Česká republika) - zlaté pásmo
Gréckokatolický chrámový sbor (Slovensko), sbormistryně Mária Šandorová - bronzové pásmo
B3 - ženské dospělé sbory
Makeblijde (Belgie) - zlaté pásmo

Absolutní vítěz festivalu
Cantare (Litva)

Věřím, že se do dalších let podaří nadchnout i pro tento "nablýskaný" festival další české sbory, aby po vynucené pauze znovu nabraly vítr do plachet a mohly v nádherných pražských koncertních sálech a chrámech prožít vzrušující soutěžní atmosféru a předvést strhující umělecké výkony.

Marek Valášek

                    ---------------------------------------------------------------------

Pozvání na 15. Jirkovský Písňovar 2022

„Jak se vám líbí“ – Rádio Proglas, 26.9.2022, 19.15 – Rozhovor Radky Rozkovcové a Luboše Hány –  https://jirkovskypisnovar.cz/cz/aktuality/aktualni-clanky/77-pisnovar-na-radiu-proglas

                    ---------------------------------------------------------------------

Sborový festival v Lloret de Mar již pojedenácté - 20.9.- 24.9.2022 (Jiří Holubec)

LLoret 2022 (1).docx (21,6 kB)

                    ---------------------------------------------------------------------

Oslava jubilea Smíšeného pěveckého sboru Foerster Jičín  (Miloslav Samek)

Oslava jubilea pěveckého sboru.docx (14,5 kB)

                    ---------------------------------------------------------------------

Porta musicae 2022 v Liberci (Marek Valášek)

https://docs.google.com/document/d/1pCReuKdB7_QIxQ3318S7dnyIybThglaVr7kkw4LDGLA/edit?usp=sharing

Fotogalerie ze Závěrečného koncertu na Zonerama (fot. Karel Kašák):

https://eu.zonerama.com/Severacek/Album/9172655

                   ---------------------------------------------------------------------

30. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 2022 (Marek Valášek)

Cena P. Ebena 2022.docx (13,4 kB)

                   ---------------------------------------------------------------------

 

Jiří Kolář©2015. Správce webu: misatrybulova@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode